Prohlášení o ochraně osobních údajů

Realitní kancelář SALZMANN – Ing. Lenka Salcmannová si velice váží vaší důvěry a velmi jí záleží na ochraně vašich osobních údajů.

Lenka Salcmannová zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy (nařízení EU 2016/679). Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Tímto prohlášením bych vás chtěla informovat o způsobu zpracování vašich osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti

  • a) s návštěvou našich webových stránek
  • b) při poptávce po nemovitosti na tel. 725110120
  • c) zpracování osobních údajů v souvislosti s konkrétním obchodem – prodej/koupě nemovitosti, pronájem/nájem nemovitosti
  • d) další práva spojená s ochranou osobních údajů

a) Návštěva našich webových stránek a vyplnění kontaktního formuláře

Lenka Salcmannová zpracovává v případě zájmu návštěvníka přes kontaktní formulář tyto kontaktní údaje jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo pokud je návštěvník poskytne.

Osobní údaje začne zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje do kontaktního formuláře a potvrdí jeho odeslání.

Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodů oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka.

Tyto údaje po vyřízení poptávky již neuchovává, případně je zpracuje pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku.

b) Poptávka po nemovitosti na tel. 725110120

Lenka Salcmannová zpracovává v případě zájmu návštěvníka prostřednictví telefonní linky tyto kontaktní údaje jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo) pokud je návštěvník poskytne.

Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodů oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka.

Tyto údaje po vyřízení poptávky již neuchovává, případně je bude zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku.

c) Zpracování osobních údajů v souvislosti s konkrétním obchodem – prodej/koupě nemovitosti, pronájem/nájem nemovitosti

V případě uzavření zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní či nájemní, kupní či nájemní smlouvy i smlouvy o úschově finančních prostředků či o dodání objednaných služeb (tržní ocenění nemovitosti, finanční poradenství, daňové přiznání, fakturace) zpracovává Lenka Salcmannová osobní údaje klienta, a to v rozsahu: jméno, příjmení, titul, adresa dle OP, datum narození, rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení.

Výše uvedené osobní údaje zpracovává pouze pro vyhotovení smluvní dokumentace.

Osobní údaje klientů zpracovávám sama a uchovávám je po dobu nezbytně nutnou, maximálně 10let

Pro vyhotovení smlouvy zástavní případně smlouvy o hypotečním úvěru poskytuje osobní údaje účastníků bankovnímu ústavu, který tuto smlouvu vypracovává.

Pro vyhotovení smlouvy o úschově finančních prostředků poskytuje osobní údaje účastníků schovateli peněžních prostředků, který tuto smlouvu vypracovává.

d) Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému zpracování.

Subjektům, jejichž osobní údaje RK Salzmann – Lenka Salcmannová zpracovává náleží za předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů: právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje zpracovávám

  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpravovaných údajů
  • právo na přenositelnost údaje v míře nutné
  • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje zpracovává výlučně s výjimkou odst. b): Ing. Lenka Salcmannová – Realitní kancelář Salzmann, 30100 Plzeň, Smetanovy sady 332/6 Tel. 602461955, e-mail: rk@salzman.cz